Bunch-a-bugfixes!

UCC git Repository :: git.ucc.asn.au